30


previous next archives

The collection
Allen Ginsberg and italian avantgard poet Edoardo Sanguineti-- photo credit to Inge Feltrinelliprevious next archives


rinaldo rasa 2017